Jialu Updated

928-930 9F Kwai On Factory Estate Tai Lin Pai Road
Kwai Ching, N. T. Hong Kong