Aranybastya restaurant

Budapest, Cs├│nak str 1., 1015
Budapest, Budapest 1015 Hungary