Bur'dera Hotel

E-83 Malviya Nagar, Jaipur
Jaipur, Rajasthan 302026 India