Sushi Koya

163 W 71st St
New York City, New York 10023 United States